دنیا روی ارتش ایران حساب ویژه‌ایی باز کرده است/ ارتش ایران در ردیف قدرتمندترین ارتش‌های دنیا

دنیا روی ارتش ایران حساب ویژه‌ایی باز کرده است/ ارتش ایران در ردیف قدرتمندترین ارتش‌های دنیا
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش ارتش در حفظ انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن گفت:دنیا روی ارتش جمهوری اسلامی ایران حساب ویژه‌ای بازکرده و آن را در ردیف قدرتمندترین ارتش‌های دنیا برشمرده است.

دنیا روی ارتش ایران حساب ویژه‌ایی باز کرده است/ ارتش ایران در ردیف قدرتمندترین ارتش‌های دنیا

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش ارتش در حفظ انقلاب اسلامی و ارزش‌های آن گفت:دنیا روی ارتش جمهوری اسلامی ایران حساب ویژه‌ای بازکرده و آن را در ردیف قدرتمندترین ارتش‌های دنیا برشمرده است.
دنیا روی ارتش ایران حساب ویژه‌ایی باز کرده است/ ارتش ایران در ردیف قدرتمندترین ارتش‌های دنیا

View more posts from this author