دهه فجر نماد استقامت و اراده ملت ایران در مقابله با سلطه است

دهه فجر نماد استقامت و اراده ملت ایران در مقابله با سلطه است
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: دهه فجر نشان استقامت و اراده ملت ایران در مقابله با نظام سلطه است.

دهه فجر نماد استقامت و اراده ملت ایران در مقابله با سلطه است

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: دهه فجر نشان استقامت و اراده ملت ایران در مقابله با نظام سلطه است.
دهه فجر نماد استقامت و اراده ملت ایران در مقابله با سلطه است

View more posts from this author