دوخطه کردن راه‌آهن زنجان- تهران در نیمه راه است

دوخطه کردن راه‌آهن زنجان- تهران در نیمه راه است
مدیرکل راه‌آهن شمالغرب همچنین به دو خطه کردن راه‌آهن زنجان – تهران اشاره کرد و گفت: این پروژه در چهار قطعه تقسیم شده که 104 کیلومتر است و چهار پیمانکار روی آن کار می‌کنند و پیشرفت فیزیکی آن 50 درصد است.

دوخطه کردن راه‌آهن زنجان- تهران در نیمه راه است

مدیرکل راه‌آهن شمالغرب همچنین به دو خطه کردن راه‌آهن زنجان – تهران اشاره کرد و گفت: این پروژه در چهار قطعه تقسیم شده که 104 کیلومتر است و چهار پیمانکار روی آن کار می‌کنند و پیشرفت فیزیکی آن 50 درصد است.
دوخطه کردن راه‌آهن زنجان- تهران در نیمه راه است

View more posts from this author