دوری از آرمان‌های امام راحل مشکلات کشور را بیشتر می‌کند

دوری از آرمان‌های امام راحل مشکلات کشور را بیشتر می‌کند
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: هرچه از اهداف و آرمان‌های ارزشمند امام خمینی(ره) فاصله بگیریم، مشکلات کشور بیشتر خواهد شد.

دوری از آرمان‌های امام راحل مشکلات کشور را بیشتر می‌کند

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: هرچه از اهداف و آرمان‌های ارزشمند امام خمینی(ره) فاصله بگیریم، مشکلات کشور بیشتر خواهد شد.
دوری از آرمان‌های امام راحل مشکلات کشور را بیشتر می‌کند

View more posts from this author