دولت اراده‌ای برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ندارد

دولت اراده‌ای برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ندارد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت اراده‌ای برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ندارد.

دولت اراده‌ای برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ندارد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت اراده‌ای برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ندارد.
دولت اراده‌ای برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی ندارد

View more posts from this author