دولت باید چابک شود/ گامی برای واگذاری کارها به بخش خصوصی برداشته نشده است

دولت باید چابک شود/ گامی برای واگذاری کارها به بخش خصوصی برداشته نشده است
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید سبک‌تر شده و کارها به بخش خصوصی واگذار شود که در این زمینه گامی برداشته نشده است.

دولت باید چابک شود/ گامی برای واگذاری کارها به بخش خصوصی برداشته نشده است

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید سبک‌تر شده و کارها به بخش خصوصی واگذار شود که در این زمینه گامی برداشته نشده است.
دولت باید چابک شود/ گامی برای واگذاری کارها به بخش خصوصی برداشته نشده است

View more posts from this author