دولت با رفع آسیب‌های اجتماعی به خودش کمک می‌کند

دولت با رفع آسیب‌های اجتماعی به خودش کمک می‌کند
یکی از مراجع تقلید گفت: اگر دولت به بحث رفع آسیب‌های اجتماعی کمک کند به خودش کمک کرده است.

دولت با رفع آسیب‌های اجتماعی به خودش کمک می‌کند

یکی از مراجع تقلید گفت: اگر دولت به بحث رفع آسیب‌های اجتماعی کمک کند به خودش کمک کرده است.
دولت با رفع آسیب‌های اجتماعی به خودش کمک می‌کند

View more posts from this author