دولت جانانه با مافیای قاچاق کالا مبارزه کند/ عزم جدی از سوی دولت برای قطع دست مافیای قاچاق کالای نمی‌بینیم

دولت جانانه با مافیای قاچاق کالا مبارزه کند/ عزم جدی از سوی دولت برای قطع دست مافیای قاچاق کالای نمی‌بینیم
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه امروز عزم جدی برای قطع دست مافیای پنهان قاچاق کالای از سوی دولت نمی‌بینیم، گفت: دولت باید در راستای حمایت از تولیدات داخلی، جانانه و با قدرت با مافیای قاچاق کالا مبارزه کند.

دولت جانانه با مافیای قاچاق کالا مبارزه کند/ عزم جدی از سوی دولت برای قطع دست مافیای قاچاق کالای نمی‌بینیم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه امروز عزم جدی برای قطع دست مافیای پنهان قاچاق کالای از سوی دولت نمی‌بینیم، گفت: دولت باید در راستای حمایت از تولیدات داخلی، جانانه و با قدرت با مافیای قاچاق کالا مبارزه کند.
دولت جانانه با مافیای قاچاق کالا مبارزه کند/ عزم جدی از سوی دولت برای قطع دست مافیای قاچاق کالای نمی‌بینیم

View more posts from this author