دولت جلوی تعطیلی کارخانه‌ها را بگیرد/ بازار مصرف ایران در دست کالاهای خارجی

دولت جلوی تعطیلی کارخانه‌ها را بگیرد/ بازار مصرف ایران در دست کالاهای خارجی
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید جلوی تعطیلی کارخانه‌ها را بگیرد و امروز بازار مصرف ایران را کالاهای خارجی در دست گرفته است.

دولت جلوی تعطیلی کارخانه‌ها را بگیرد/ بازار مصرف ایران در دست کالاهای خارجی

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید جلوی تعطیلی کارخانه‌ها را بگیرد و امروز بازار مصرف ایران را کالاهای خارجی در دست گرفته است.
دولت جلوی تعطیلی کارخانه‌ها را بگیرد/ بازار مصرف ایران در دست کالاهای خارجی

View more posts from this author