دولت خود را مکلف به تثبیت نرخ ارز می‌داند/ نبود منابع کافی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع کشور

دولت خود را مکلف به تثبیت نرخ ارز می‌داند/ نبود منابع کافی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع کشور
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اتهامات زده‌شده به دولت مبنی بر تمایل به افزایش نرخ ارز گفت: دولت خود را مکلف به تثبیت نرخ ارز در کشور می‌داند.

دولت خود را مکلف به تثبیت نرخ ارز می‌داند/ نبود منابع کافی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع کشور

وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اتهامات زده‌شده به دولت مبنی بر تمایل به افزایش نرخ ارز گفت: دولت خود را مکلف به تثبیت نرخ ارز در کشور می‌داند.
دولت خود را مکلف به تثبیت نرخ ارز می‌داند/ نبود منابع کافی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز صنایع کشور

View more posts from this author