دولت در تامین نیاز ارزی تولیدکنندگان عملکرد خوبی نداشته است

دولت در تامین نیاز ارزی تولیدکنندگان عملکرد خوبی نداشته است
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: افزایش نرخ دلار از 3600 تومان به 4200 تومان قطعا در قیمت محصولات تاثیرگذار است و مشخص نیست که آیا دولت توان تامین نیاز ارزی تولیدکنندگان را دارد یا خیر.

دولت در تامین نیاز ارزی تولیدکنندگان عملکرد خوبی نداشته است

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: افزایش نرخ دلار از 3600 تومان به 4200 تومان قطعا در قیمت محصولات تاثیرگذار است و مشخص نیست که آیا دولت توان تامین نیاز ارزی تولیدکنندگان را دارد یا خیر.
دولت در تامین نیاز ارزی تولیدکنندگان عملکرد خوبی نداشته است

View more posts from this author