دولت در عمل از طرح تحول سلامت حمایت نکرد/ خودشان می‌دانند به اهداف طرح تحول سلامت نرسیده‌اند

دولت در عمل از طرح تحول سلامت حمایت نکرد/ خودشان می‌دانند به اهداف طرح تحول سلامت نرسیده‌اند
نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: دولت در عمل از طرح تحول سلامت حمایت نکرد و خودشان می‌دانند به اهداف طرح نرسیده‌اند.

دولت در عمل از طرح تحول سلامت حمایت نکرد/ خودشان می‌دانند به اهداف طرح تحول سلامت نرسیده‌اند

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: دولت در عمل از طرح تحول سلامت حمایت نکرد و خودشان می‌دانند به اهداف طرح نرسیده‌اند.
دولت در عمل از طرح تحول سلامت حمایت نکرد/ خودشان می‌دانند به اهداف طرح تحول سلامت نرسیده‌اند

View more posts from this author