دولت روحانی فاتحه اقتصاد مقاومتی را خواند/ انتقاد از واردات بی‌رویه

دولت روحانی فاتحه اقتصاد مقاومتی را خواند/ انتقاد از واردات بی‌رویه
نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: دولت روحانی دولت واردات است، بنابراین زمانی که واردات کشور افزایش یابد، باید فاتحه اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال جوانان را خواند.

دولت روحانی فاتحه اقتصاد مقاومتی را خواند/ انتقاد از واردات بی‌رویه

نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: دولت روحانی دولت واردات است، بنابراین زمانی که واردات کشور افزایش یابد، باید فاتحه اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال جوانان را خواند.
دولت روحانی فاتحه اقتصاد مقاومتی را خواند/ انتقاد از واردات بی‌رویه

View more posts from this author