دولت نیروها را بر اساس جناح‌بازی کنار می‌گذارد

دولت نیروها را بر اساس جناح‌بازی کنار می‌گذارد
نماینده مردم ملایر در مجلس با بیان اینکه کنار زدن جریانی‌های دیگر به صورت تمام و کمال جفاست و با شعار دولت مبنی بر مشی اعتدالی همخوانی ندارد، گفت: اگرچه دیده شده که این موضوع اتفاق افتاده است.

دولت نیروها را بر اساس جناح‌بازی کنار می‌گذارد

نماینده مردم ملایر در مجلس با بیان اینکه کنار زدن جریانی‌های دیگر به صورت تمام و کمال جفاست و با شعار دولت مبنی بر مشی اعتدالی همخوانی ندارد، گفت: اگرچه دیده شده که این موضوع اتفاق افتاده است.
دولت نیروها را بر اساس جناح‌بازی کنار می‌گذارد

View more posts from this author