دولت و بخش خصوصی در حوزه اجرای اقتصاد مقاومتی پاسخگو باشند

دولت و بخش خصوصی در حوزه اجرای اقتصاد مقاومتی پاسخگو باشند
رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت: دولت و بخش خصوصی هرکدام بایستی پاسخگوی عملکرد خود در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مفقاومتی باشند.

دولت و بخش خصوصی در حوزه اجرای اقتصاد مقاومتی پاسخگو باشند

رئیس سازمان بسیج اصناف کشور گفت: دولت و بخش خصوصی هرکدام بایستی پاسخگوی عملکرد خود در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مفقاومتی باشند.
دولت و بخش خصوصی در حوزه اجرای اقتصاد مقاومتی پاسخگو باشند

View more posts from this author