دولت و مجلس نسبت به رفع کمبود امکانات و نیروی انسانی محیط زیست بکوشند

دولت و مجلس نسبت به رفع کمبود امکانات و نیروی انسانی محیط زیست بکوشند
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با حضور در تشییع شهدای محیط‌بان گفت: دولت و مجلس نسبت به رفع کمبود امکانات و نیروی انسانی محیط زیست بکوشند.

دولت و مجلس نسبت به رفع کمبود امکانات و نیروی انسانی محیط زیست بکوشند

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با حضور در تشییع شهدای محیط‌بان گفت: دولت و مجلس نسبت به رفع کمبود امکانات و نیروی انسانی محیط زیست بکوشند.
دولت و مجلس نسبت به رفع کمبود امکانات و نیروی انسانی محیط زیست بکوشند

مهارت برتر

View more posts from this author