دوچرخه‌سوار نایینی «هوم» تا «هامون» را رکاب خواهد زد+ تصویر

دوچرخه‌سوار نایینی «هوم» تا «هامون» را رکاب خواهد زد+ تصویر
حمزه اکبری فیض‌آبادی دوچرخه‌سوار نایینی سفر 40 روزه خود را در راستای گرامیداشت مقام شهدای مرزبان از استان اصفهان آغاز کرد.

دوچرخه‌سوار نایینی «هوم» تا «هامون» را رکاب خواهد زد+ تصویر

حمزه اکبری فیض‌آبادی دوچرخه‌سوار نایینی سفر 40 روزه خود را در راستای گرامیداشت مقام شهدای مرزبان از استان اصفهان آغاز کرد.
دوچرخه‌سوار نایینی «هوم» تا «هامون» را رکاب خواهد زد+ تصویر

View more posts from this author