دیدار با اعضای فرقه ضاله بهائیت خیانت به کشور است

دیدار با اعضای فرقه ضاله بهائیت خیانت به کشور است
عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار یک فرد ایرانی و مسلمان با اعضای فرقه ضاله بهائیت را خیانت به مردم و میهن اسلامی عنوان کرد.

دیدار با اعضای فرقه ضاله بهائیت خیانت به کشور است

عضو برجسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار یک فرد ایرانی و مسلمان با اعضای فرقه ضاله بهائیت را خیانت به مردم و میهن اسلامی عنوان کرد.
دیدار با اعضای فرقه ضاله بهائیت خیانت به کشور است

فروش بک لینک

گوشی موبایل

View more posts from this author