دیدار سرمربی جدید و قبلی تیم شهرداری تبریز

دیدار سرمربی جدید و قبلی تیم شهرداری تبریز
سیروس دین‌محمدی از سید علی صالح‌پناهی رخصت گرفت.

دیدار سرمربی جدید و قبلی تیم شهرداری تبریز

سیروس دین‌محمدی از سید علی صالح‌پناهی رخصت گرفت.
دیدار سرمربی جدید و قبلی تیم شهرداری تبریز

View more posts from this author