رأی به جمهوری اسلامی مصداق آیه‌ای از قرآن کریم است

رأی به جمهوری اسلامی مصداق آیه‌ای از قرآن کریم است
استاد حوزه علمیه قم گفت: رأی به جمهوری اسلامی مصداق آیه‌ای از قرآن کریم است.

رأی به جمهوری اسلامی مصداق آیه‌ای از قرآن کریم است

استاد حوزه علمیه قم گفت: رأی به جمهوری اسلامی مصداق آیه‌ای از قرآن کریم است.
رأی به جمهوری اسلامی مصداق آیه‌ای از قرآن کریم است

View more posts from this author