رئیس‌جمهور به حل مشکلات خوزستان تأکید دارد

رئیس‌جمهور به حل مشکلات خوزستان تأکید دارد
وزیر ورزش و جوانان گفت: هفته‌ای نیست که در جلسات مختلف دولت به دلایل مختلف مباحث و موضوعات مربوط به استان خوزستان مطرح نشود و رئیس‌جمهور نیز به حل مشکلات خوزستان تأکید دارند.

رئیس‌جمهور به حل مشکلات خوزستان تأکید دارد

وزیر ورزش و جوانان گفت: هفته‌ای نیست که در جلسات مختلف دولت به دلایل مختلف مباحث و موضوعات مربوط به استان خوزستان مطرح نشود و رئیس‌جمهور نیز به حل مشکلات خوزستان تأکید دارند.
رئیس‌جمهور به حل مشکلات خوزستان تأکید دارد

View more posts from this author