رئیس‌جمهور به حل مشکل آب و درمان هرمزگان توجه ویژه کند

رئیس‌جمهور به حل مشکل آب و درمان هرمزگان توجه ویژه کند
امام جمعه بندرعباس خواستار رسیدگی و توجه ویژه رئیس‌جمهور به مشکلات آب و بهداشت و درمان مردم منطقه شد.

رئیس‌جمهور به حل مشکل آب و درمان هرمزگان توجه ویژه کند

امام جمعه بندرعباس خواستار رسیدگی و توجه ویژه رئیس‌جمهور به مشکلات آب و بهداشت و درمان مردم منطقه شد.
رئیس‌جمهور به حل مشکل آب و درمان هرمزگان توجه ویژه کند

View more posts from this author