رئیس‌‌جمهور باید مقابل مجلس پاسخگو باشد/ همه مسؤول و خادم ملت هستیم

رئیس‌‌جمهور باید مقابل مجلس پاسخگو باشد/ همه مسؤول و خادم ملت هستیم
نماینده مردم ابهر در مجلس با اشاره به احتمال سؤال از رئیس جمهور، گفت: رئیس جمهور مطابق قانون باید مقابل نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد.

رئیس‌‌جمهور باید مقابل مجلس پاسخگو باشد/ همه مسؤول و خادم ملت هستیم

نماینده مردم ابهر در مجلس با اشاره به احتمال سؤال از رئیس جمهور، گفت: رئیس جمهور مطابق قانون باید مقابل نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد.
رئیس‌‌جمهور باید مقابل مجلس پاسخگو باشد/ همه مسؤول و خادم ملت هستیم

View more posts from this author