رئیس جمهور از منطقه زلزله‌زده هجدک راور بازدید کرد

رئیس جمهور از منطقه زلزله‌زده هجدک راور بازدید کرد
رئیس جمهور از منطقه زلزله‌زده هجدک در بخش کوهساران شهرستان راور بازدید کرد.

رئیس جمهور از منطقه زلزله‌زده هجدک راور بازدید کرد

رئیس جمهور از منطقه زلزله‌زده هجدک در بخش کوهساران شهرستان راور بازدید کرد.
رئیس جمهور از منطقه زلزله‌زده هجدک راور بازدید کرد

View more posts from this author