رئیس جمهور وارد کرمانشاه شد

رئیس جمهور وارد کرمانشاه شد
رئیس جمهور به منظور بهره‌برداری از راه‌آهن غرب کشور و دلجویی از مردم حادثه‌دیده زلزله اخیر وارد کرمانشاه شد.

رئیس جمهور وارد کرمانشاه شد

رئیس جمهور به منظور بهره‌برداری از راه‌آهن غرب کشور و دلجویی از مردم حادثه‌دیده زلزله اخیر وارد کرمانشاه شد.
رئیس جمهور وارد کرمانشاه شد

View more posts from this author