رئیس هیأت والیبال کردستان در سمت خود ماندگار شد

رئیس هیأت والیبال کردستان در سمت خود ماندگار شد
عطاالله حیدری با کسب 16 رأی از کل آراء مأخوذه برای 4 سال دیگر سکان هیأت استان را به دست گرفت.

رئیس هیأت والیبال کردستان در سمت خود ماندگار شد

عطاالله حیدری با کسب 16 رأی از کل آراء مأخوذه برای 4 سال دیگر سکان هیأت استان را به دست گرفت.
رئیس هیأت والیبال کردستان در سمت خود ماندگار شد

View more posts from this author