رانت در اکران از سینما به سالن‌های تئاتر رسیده است

رانت در اکران از سینما به سالن‌های تئاتر رسیده است
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: توسعه سالن‌های تئاتر ضروری است و همان‌طور که در سالن‌های سینما رانت در اکران وجود دارد متأسفانه در سالن‌های تئاتر نیز این اتفاق در حال رخ دادن است.

رانت در اکران از سینما به سالن‌های تئاتر رسیده است

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: توسعه سالن‌های تئاتر ضروری است و همان‌طور که در سالن‌های سینما رانت در اکران وجود دارد متأسفانه در سالن‌های تئاتر نیز این اتفاق در حال رخ دادن است.
رانت در اکران از سینما به سالن‌های تئاتر رسیده است

View more posts from this author