راهپیمایی 22 بهمن پاسخ قاطع به دشمنان اسلام بود

راهپیمایی 22 بهمن پاسخ قاطع به دشمنان اسلام بود
امام جمعه کرمانشاه گفت: راهپیمایی باشکوه امسال مشتی کوبنده و پاسخی قاطع به دشمنان نظام و اسلام بود.

راهپیمایی 22 بهمن پاسخ قاطع به دشمنان اسلام بود

امام جمعه کرمانشاه گفت: راهپیمایی باشکوه امسال مشتی کوبنده و پاسخی قاطع به دشمنان نظام و اسلام بود.
راهپیمایی 22 بهمن پاسخ قاطع به دشمنان اسلام بود

View more posts from this author