راهیان نور فرصتی برای تمرین درس دشمن‌شناسی است

راهیان نور فرصتی برای تمرین درس دشمن‌شناسی است
مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه لشکر عملیاتی 25 کربلا گفت: راهیان نور فرصت مناسبی برای تمرین درس دشمن‌شناسی است.

راهیان نور فرصتی برای تمرین درس دشمن‌شناسی است

مسؤول دفتر نمایندگی ولی فقیه لشکر عملیاتی 25 کربلا گفت: راهیان نور فرصت مناسبی برای تمرین درس دشمن‌شناسی است.
راهیان نور فرصتی برای تمرین درس دشمن‌شناسی است

View more posts from this author