راهیان نور مهم‌ترین عامل زنده نگه‌ داشتن یاد شهدا است

راهیان نور مهم‌ترین عامل زنده نگه‌ داشتن یاد شهدا است
برادر سرلشکر شهید علی هاشمی گفت: راهیان نور مهم‌ترین عامل زنده نگه‌ داشتن یاد شهدا است.

راهیان نور مهم‌ترین عامل زنده نگه‌ داشتن یاد شهدا است

برادر سرلشکر شهید علی هاشمی گفت: راهیان نور مهم‌ترین عامل زنده نگه‌ داشتن یاد شهدا است.
راهیان نور مهم‌ترین عامل زنده نگه‌ داشتن یاد شهدا است

View more posts from this author