راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی سالمندان در شوشتر

راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی سالمندان در شوشتر
رئیس سازمان بهزیستی شوشتر با اشاره به افزایش پدیده سالمندی، از راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی سالمندان در این شهرستان خبر داد.

راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی سالمندان در شوشتر

رئیس سازمان بهزیستی شوشتر با اشاره به افزایش پدیده سالمندی، از راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی سالمندان در این شهرستان خبر داد.
راه‌اندازی مرکز شبانه‌روزی سالمندان در شوشتر

افق

View more posts from this author