راه‌اندازی مرکز پایش مراقبت‌های درمانی کلان منطقه غرب کشور در همدان

راه‌اندازی مرکز پایش مراقبت‌های درمانی کلان منطقه غرب کشور در همدان
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان همدان گفت: مرکز پایش مراقبت‌های درمانی کلان منطقه غرب کشور در همدان راه‌اندازی خواهد شد.

راه‌اندازی مرکز پایش مراقبت‌های درمانی کلان منطقه غرب کشور در همدان

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان همدان گفت: مرکز پایش مراقبت‌های درمانی کلان منطقه غرب کشور در همدان راه‌اندازی خواهد شد.
راه‌اندازی مرکز پایش مراقبت‌های درمانی کلان منطقه غرب کشور در همدان

View more posts from this author