راه‌اندازی کارگاه‌های پراکنده روستایی دردی را حل نمی‌کند

راه‌اندازی کارگاه‌های پراکنده روستایی دردی را حل نمی‌کند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: راه‌اندازی کارگاه‌های کوچک با تولید و اشتغالزایی اندک مشکلی از مشکلات و دردهای ما را دوا نمی‌کند.

راه‌اندازی کارگاه‌های پراکنده روستایی دردی را حل نمی‌کند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: راه‌اندازی کارگاه‌های کوچک با تولید و اشتغالزایی اندک مشکلی از مشکلات و دردهای ما را دوا نمی‌کند.
راه‌اندازی کارگاه‌های پراکنده روستایی دردی را حل نمی‌کند

اس ام اس جدید

View more posts from this author