راه آهن آستارا – آستارا بزرگترین پروژه ریلی خاورمیانه است

راه آهن آستارا – آستارا بزرگترین پروژه ریلی خاورمیانه است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به وجود بندر، مرز خشکی و مرز ریلی شهرستان آستارا با جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: راه آهن آستارا – آستارا بزرگترین پروژه ریلی خاورمیانه است.

راه آهن آستارا – آستارا بزرگترین پروژه ریلی خاورمیانه است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به وجود بندر، مرز خشکی و مرز ریلی شهرستان آستارا با جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: راه آهن آستارا – آستارا بزرگترین پروژه ریلی خاورمیانه است.
راه آهن آستارا – آستارا بزرگترین پروژه ریلی خاورمیانه است

View more posts from this author