راه ارتباطی 50 روستای ریگان مسدود است

راه ارتباطی 50 روستای ریگان مسدود است
معاون فرماندار ریگان گفت: راه ارتباطی 50 روستای ریگان مسدود بوده و تاکنون ارتباط با این روستاها برقرار نشده است.

راه ارتباطی 50 روستای ریگان مسدود است

معاون فرماندار ریگان گفت: راه ارتباطی 50 روستای ریگان مسدود بوده و تاکنون ارتباط با این روستاها برقرار نشده است.
راه ارتباطی 50 روستای ریگان مسدود است

View more posts from this author