راه توسعه از فرهنگ می‌گذرد

راه توسعه از فرهنگ می‌گذرد
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید از مسیر توسعه فرهنگی گذشت.

راه توسعه از فرهنگ می‌گذرد

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید از مسیر توسعه فرهنگی گذشت.
راه توسعه از فرهنگ می‌گذرد

View more posts from this author