رایزنی برای فعالیت مربی اسبق تیم ملی ووشو در کادر فنی تیم شهرداری دامغان

رایزنی برای فعالیت مربی اسبق تیم ملی ووشو در کادر فنی تیم شهرداری دامغان
رئیس هیأت ووشوی استان سمنان از رایزنی برای فعالیت مربی اسبق تیم ملی ووشو در کادر فنی تیم شهرداری دامغان خبر داد و گفت: اردوی تیم ووشوی شهرداری دامغان برپا می‌شود.

رایزنی برای فعالیت مربی اسبق تیم ملی ووشو در کادر فنی تیم شهرداری دامغان

رئیس هیأت ووشوی استان سمنان از رایزنی برای فعالیت مربی اسبق تیم ملی ووشو در کادر فنی تیم شهرداری دامغان خبر داد و گفت: اردوی تیم ووشوی شهرداری دامغان برپا می‌شود.
رایزنی برای فعالیت مربی اسبق تیم ملی ووشو در کادر فنی تیم شهرداری دامغان

View more posts from this author