رتبه دوم راه‌های خوزستان در زمینه حمل کالا

رتبه دوم راه‌های خوزستان در زمینه حمل کالا
مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت:‌ خوزستان یک استان ترانزیتی است و در زمینه حمل کالا استان دوم و در زمینه مسافری رتبه چهارم کشور است.

رتبه دوم راه‌های خوزستان در زمینه حمل کالا

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت:‌ خوزستان یک استان ترانزیتی است و در زمینه حمل کالا استان دوم و در زمینه مسافری رتبه چهارم کشور است.
رتبه دوم راه‌های خوزستان در زمینه حمل کالا

View more posts from this author