رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در کاهش تلفات رانندگی برای پنجمین سال

رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در کاهش تلفات رانندگی برای پنجمین سال
رئیس پلیس راهور استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به اجرای باشکوه طرح ویژه ترافیکی از بیست و پنجم اسفند ماه سال گذشته گفت: در سال 94 راهنمایی و رانندگی آذربایجان‌شرقی رتبه نخست کاهش تلفات را در کشور به خود اختصاص داد.

رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در کاهش تلفات رانندگی برای پنجمین سال

رئیس پلیس راهور استان آذربایجان‌شرقی با اشاره به اجرای باشکوه طرح ویژه ترافیکی از بیست و پنجم اسفند ماه سال گذشته گفت: در سال 94 راهنمایی و رانندگی آذربایجان‌شرقی رتبه نخست کاهش تلفات را در کشور به خود اختصاص داد.
رتبه نخست آذربایجان‌شرقی در کاهش تلفات رانندگی برای پنجمین سال

خبرگذاری اصفحان

استخدام ایران

View more posts from this author