رجب ماه تمرین صفت «جود» است/ قلب انسان جواد متصل به خزانه لطف خداست

رجب ماه تمرین صفت «جود» است/ قلب انسان جواد متصل به خزانه لطف خداست
رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور گفت: ریشه «جود» توحید و باور به حق است و قلب انسان جواد متصل به خزانه لطف خداست.

رجب ماه تمرین صفت «جود» است/ قلب انسان جواد متصل به خزانه لطف خداست

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور گفت: ریشه «جود» توحید و باور به حق است و قلب انسان جواد متصل به خزانه لطف خداست.
رجب ماه تمرین صفت «جود» است/ قلب انسان جواد متصل به خزانه لطف خداست

View more posts from this author