رحیمی: کاروان صلح تجلی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اقوام ایرانی است

رحیمی: کاروان صلح تجلی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اقوام ایرانی است
رئیس جشنواره نوروز و صلح با بیان اینکه راه‌اندازی کاروان صلح در کشور برای نخستین‌بار از سوی مردم مازندران انجام شده است، گفت: کاروان صلح تجلی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اقوام ایرانی است.

رحیمی: کاروان صلح تجلی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اقوام ایرانی است

رئیس جشنواره نوروز و صلح با بیان اینکه راه‌اندازی کاروان صلح در کشور برای نخستین‌بار از سوی مردم مازندران انجام شده است، گفت: کاروان صلح تجلی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اقوام ایرانی است.
رحیمی: کاروان صلح تجلی هم‌زیستی مسالمت‌آمیز اقوام ایرانی است

عکس

دانلود نرم افزار

View more posts from this author