رسالت پدافند غیرعامل مصون‌سازی کشور از تهدیدات است

رسالت پدافند غیرعامل مصون‌سازی کشور از تهدیدات است
رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: رسالت پدافند غیرعامل، مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی و کالبدی کشور در برابر تهدیدات دشمن است.

رسالت پدافند غیرعامل مصون‌سازی کشور از تهدیدات است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: رسالت پدافند غیرعامل، مصون‌سازی زیرساخت‌های حیاتی و کالبدی کشور در برابر تهدیدات دشمن است.
رسالت پدافند غیرعامل مصون‌سازی کشور از تهدیدات است

View more posts from this author