رسانه‌ها مردم را ناامید نکنند/ مسؤولان نباید نظام را ناکارآمد جلوه دهند

رسانه‌ها مردم را ناامید نکنند/ مسؤولان نباید نظام را ناکارآمد جلوه دهند
عضو شورای عالی حوزه علمیه قم گفت: مسؤولان نباید در سایه اغراض جناحی نظام را ناکارآمد جلوه دهند و نقدها باید ناصحانه باشد.

رسانه‌ها مردم را ناامید نکنند/ مسؤولان نباید نظام را ناکارآمد جلوه دهند

عضو شورای عالی حوزه علمیه قم گفت: مسؤولان نباید در سایه اغراض جناحی نظام را ناکارآمد جلوه دهند و نقدها باید ناصحانه باشد.
رسانه‌ها مردم را ناامید نکنند/ مسؤولان نباید نظام را ناکارآمد جلوه دهند

View more posts from this author