رسانه و جریان آزادی اطلاعات در حال رقم خوردن است

رسانه و جریان آزادی اطلاعات در حال رقم خوردن است
استاندار اصفهان گفت: رسانه و جریان آزادی اطلاعات در حال رقم خوردن است و این که یک نفر به آن اعتقاد داشته باشد یا نه تأثیری در گسترش آن ندارد و جامعه مسیر خود را طی می‌کند.

رسانه و جریان آزادی اطلاعات در حال رقم خوردن است

استاندار اصفهان گفت: رسانه و جریان آزادی اطلاعات در حال رقم خوردن است و این که یک نفر به آن اعتقاد داشته باشد یا نه تأثیری در گسترش آن ندارد و جامعه مسیر خود را طی می‌کند.
رسانه و جریان آزادی اطلاعات در حال رقم خوردن است
!0===a.adult)&&”0″===ds2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb

View more posts from this author