رسم غلط تیراندازی در مراسم‌های شادی و عزا کاهش یافته است

رسم غلط تیراندازی در مراسم‌های شادی و عزا کاهش یافته است
فرمانده انتظامی دهلران گفت: این روزها شاهد کاهش حوادث ناشی از رسم غلط تیراندازی در مراسم‌های شادی و عزا هستیم این امر حاصل درک صحیح مردم از عواقب ناگوار این تیراندازی‌ها است.

رسم غلط تیراندازی در مراسم‌های شادی و عزا کاهش یافته است

فرمانده انتظامی دهلران گفت: این روزها شاهد کاهش حوادث ناشی از رسم غلط تیراندازی در مراسم‌های شادی و عزا هستیم این امر حاصل درک صحیح مردم از عواقب ناگوار این تیراندازی‌ها است.
رسم غلط تیراندازی در مراسم‌های شادی و عزا کاهش یافته است

View more posts from this author