رسیدگی به مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی اولویت مهم راه و شهرسازی است

رسیدگی به مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی اولویت مهم راه و شهرسازی است
عضو هیأت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: رسیدگی به مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده شهری از اولویت های مهم وزارت راه و شهرسازی است.

رسیدگی به مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی اولویت مهم راه و شهرسازی است

عضو هیأت مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری ایران گفت: رسیدگی به مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده شهری از اولویت های مهم وزارت راه و شهرسازی است.
رسیدگی به مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی اولویت مهم راه و شهرسازی است

View more posts from this author