رسیدگی به مناطق محروم شعار نیست/ ایجاد اشتغال پایدار سبب ماندگاری مردم در روستاها می‌شود

رسیدگی به مناطق محروم شعار نیست/ ایجاد اشتغال پایدار سبب ماندگاری مردم در روستاها می‌شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی گفت: یکی از اولویت‌های دولت و نظام اسلامی رسیدگی به مناطق محروم است و این موضوع تنها در شعار نیست، بلکه به آن عمل نیز شده است و امروز اکثر پروژه‌های استان جنبه روستایی دارند.

رسیدگی به مناطق محروم شعار نیست/ ایجاد اشتغال پایدار سبب ماندگاری مردم در روستاها می‌شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی گفت: یکی از اولویت‌های دولت و نظام اسلامی رسیدگی به مناطق محروم است و این موضوع تنها در شعار نیست، بلکه به آن عمل نیز شده است و امروز اکثر پروژه‌های استان جنبه روستایی دارند.
رسیدگی به مناطق محروم شعار نیست/ ایجاد اشتغال پایدار سبب ماندگاری مردم در روستاها می‌شود

View more posts from this author