رشد 1/7 صادرات ایران در سال جاری/ کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ضابطه‌مند شوند

رشد 1/7 صادرات ایران در سال جاری/ کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ضابطه‌مند شوند
رئیس سازمان گمرک با اشاره به رشد 1/7 درصدی صادرات ایران در سال جاری گفت: کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ضابطه‌مند شود.

رشد 1/7 صادرات ایران در سال جاری/ کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ضابطه‌مند شوند

رئیس سازمان گمرک با اشاره به رشد 1/7 درصدی صادرات ایران در سال جاری گفت: کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ضابطه‌مند شود.
رشد 1/7 صادرات ایران در سال جاری/ کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف ضابطه‌مند شوند

View more posts from this author