رشد 200 درصدی زکات فطریه در چهارمحال و بختیاری

رشد 200 درصدی زکات فطریه در چهارمحال و بختیاری
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان زکات فطریه در استان 200 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

رشد 200 درصدی زکات فطریه در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و بختیاری گفت: میزان زکات فطریه در استان 200 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
رشد 200 درصدی زکات فطریه در چهارمحال و بختیاری

View more posts from this author