رشوه قانون‌گریزی را در جامعه ایجاد می‌کند/ چشم امید مردم برای تظلم‌خواهی به دستگاه قضا است

رشوه قانون‌گریزی را در جامعه ایجاد می‌کند/ چشم امید مردم برای تظلم‌خواهی به دستگاه قضا است
امام جمعه بندرعباس با تاکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها در حوزه ساخت‌ و‌ ساز در هرمزگان گفت: رشد رشوه قانون‌گریزی را در جامعه ایجاد می کند.

رشوه قانون‌گریزی را در جامعه ایجاد می‌کند/ چشم امید مردم برای تظلم‌خواهی به دستگاه قضا است

امام جمعه بندرعباس با تاکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها در حوزه ساخت‌ و‌ ساز در هرمزگان گفت: رشد رشوه قانون‌گریزی را در جامعه ایجاد می کند.
رشوه قانون‌گریزی را در جامعه ایجاد می‌کند/ چشم امید مردم برای تظلم‌خواهی به دستگاه قضا است

View more posts from this author